องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ กองสาธารณสุข ให้การต้อนรับ นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต ๔ สระบุรี พร้อมด้วย ดร.ประพจน์ บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะทำงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด และติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๖ มีกิจกรรมในการดำเนินงานได้แก่ปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย การจัดซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ซึ่งในปี ๒๕๖๖ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๔,๓๖๐,๖๑๕.๗๕ บาท และได้นำเสนอแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗ จัดสรรงบประมาณ ๓.๖ ล้านบาท ได้แก่ ประเภท ๑ สนับสนุนการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ประเภท ๒ การสนับสนุนการจัดบริการให้ยืมอุปกรณ์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนหรือที่บ้านและจัดสภาพแวดล้อมและประเภท ๓ การสนับสนุนการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/CycSWCBuYokeTZNk/?mibextid=WC7FNe