องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุม Conference คณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายวรากร มลฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุม Conference คณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้๑.แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) (สทนช.)๒.การขอความอนุเคราะห์จัดสรรน้ำจืดแก้ไขปัญหาการขาดแคลน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ำจืด เพื่อการเกษตรในจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) ณ ห้องประชุม (เล็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง