องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม conference คณะกรรมการลุ่มแม่น้ำท่าจีน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

1.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ (สทนช.)

2.ร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำท่าจีน

3.ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน

4.มาตรการรองรับฤดูแล้งปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

5.การจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำและตรวจสอบสถานะความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีน ผ่านระบบ Thai Water Plan

ณ ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง