องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุม Conference คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วุฒิสภา ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายพีราวิชญ์ ขจรดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุม Conference คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วุฒิสภา ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๗ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้- พิจารณางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดณ ห้องประชุม (เล็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/3syESAYpBqpDjAtk/?mibextid=WC7FNe