องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดอ่างทอง มอบโล่ให้กับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยนายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในสถานศึกษา นั้น มีนักเรียนจาก 4 โรงเรียน เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน