องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยนางประภาวดี แซ่โค้ว นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา กล่าวรายงาน โดยเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยภายในงานมีการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึก เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ให้การละเล่นพื้นบ้านไทยคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อการมีสุขภาพพลามัยที่ดีของเด็กเยาวชนและประชาชน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแสวงหาทำให้เกิดความสามัคคี เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาท้องถิ่น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง