องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔