องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการศูนย์ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง และคณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง มอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอำเภอวิเศษชัยชาญ,
ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริหารและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
๒. เพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้
๓. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

อบจ.อ่างทองคาดหวังว่า หน่วยบริการได้พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล และผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพหรือการบำบัดรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย
(กองสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบโครงการฯ)