องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

มอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง คณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข มอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ตลาดหลวง ต.ย่านซื่อ ต.หัวไผ่ ต.จำปาหล่อ ต.ป่างิ้ว จ.อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย โดยได้รับเกียรติจากนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอำเภอเมือง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริหารและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม๒. เพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้๓. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย อบจ.อ่างทองคาดหวังว่า หน่วยบริการได้พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล และผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการยืมกายอุปกรณ์ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพหรือการบำบัดรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย