องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันจันทร์ที่๓ เมษายน  ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด และมอบน้ำดื่มใหักับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน ๕๐๐ ขวด ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.อ่างทอง