องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางพนตา ทองคำใส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รับมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความเป็นไทย “รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย รักษ์วัฒนธรรมไทย ร่วมใจกันใส่ผ้าไทยไปทำงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประเภท องค์กร/หน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง และได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง