องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการศึกษาทางวิชาการให้มีมาตรฐานตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กำหนด มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชน

2. สร้างความร่วมมือและใช้ทรัพยากร ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา เพื่อความยั่งยืนของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม

3. สร้างความร่วมมือและพัฒนาองค์ความรู้ของครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม