องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอโพธิ์ทอง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง