องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายพัฒนชัย สีนอเพีย ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล เลขานุการอบจ.อ่างทอง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ให้กับ ๑. เทศบาลตำบลม่วงคัน โดยนายสำเริง ครองตน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงคัน เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่๘ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว โดยนายระวีพงศ์ วีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๒ ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยนายสำราญ อุ่นใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองคาดหวังว่าประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น