องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ร่วมเป็นเกียรติในงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายวรากร มลฑาทิพย์ เลขานุการนายกอบจ.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เรื่อง สาระสำคัญแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ เรื่องการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมทั้งนำเสนอผลงานขององค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง