องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการทำความสะอาดคลองระบายน้ำใกล้วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
๒. โครงการทำความสะอาดคลองบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
๓. โครงการรักษ์คลองโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๔. โครงการรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง อำเภอไชโย และ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ