องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทองและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายพงศธร สุเมฆะกุล สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง เขตอำเภอเมืองอ่างทอง ได้ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ ตามที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง