องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมประชาคมหมู่บ้านกรณีจะดำเนินการโครงการดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีแผนงานจะดำเนินโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อทถ. 13-003 ศาลาหมู่ที่ 8 ถึงสะพานวัดศาลาดิน ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01 – 043 บ้านแปดแก้ว ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในพื้นที่ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยก่อนดำเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้จัดให้มีการประชาคมสำรวจความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ที่จะดำเนินโครงการ ซึ่งการประชาคมนี้จะดำเนินการก่อนการก่อสร้างจริงตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้จัดการประชาคมสำหรับทั้ง 5 โครงการข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำบลม่วงเตี้ย ประกอบด้วย

1.1) โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง

1.2) โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อทถ. 13-003 ศาลาหมู่ที่ 8 ถึงสะพานวัดศาลาดิน ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จะดำเนินการโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง และโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อทถ. 13-003 ศาลาหมู่ที่ 8 ถึงสะพานวัดศาลาดิน ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จุดประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินการก่อสร้างโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน ซึ่งในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 80 คน

ผลจากการมีส่วนรวมผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยต้องการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน และ ประชาชน โดยนำเอาความคิดเห็นที่ได้ไปประสานการปฏิบัติงานกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อดำเนินการส่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ม่วงเตี้ย และ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง

2.ตำบลไผ่ดำพัฒนา

2.1)โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

2.2)โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01 – 043 บ้านแปดแก้ว ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ ณ เทศบาลไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และ โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01 – 043 บ้านแปดแก้ว ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จุดประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินการก่อสร้างโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน ซึ่งในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 70 คน

ผลจากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยให้ติดตั้งป้ายประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนดตามข้อเสนอและความต้องการของประชาชน

3.ตำบลศาลเจ้าโรงทอง

– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ ณ อบต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จุดประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินการก่อสร้างโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน ซึ่งในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 40 คน

ผลจากการมีส่วนรวมผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยให้ติดตั้งป้ายประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนดตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะของประชาชน