องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมเล่นเกม/ตอบคำถามรับของรางวัล
๒. กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน
๓. เครื่องเล่นสำหรับเด็กและเยาวชน
๔. อาหาร/เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๕. กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฯ และ ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาของพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๓ ทุน เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๓๐ ทุน ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน จับฉลากมอบของรางวัล และเยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมีขวัญและกำลังใจ ตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าและบทบาทของตนเอง รู้จักการประพฤติตนอย่างเหมาะสมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓,๐๐๐ คน

ผลที่ได้จากการจัดโครงการในครั้งนี้ เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา สุขภาพ ร่างกายและจิตใจ เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว และได้มีส่วนส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ