องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

หมวดที่ ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

หมวดที่ ๒ การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง

หมวดที่ ๓ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ส่วนที่ ๑ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน/ส่วนที่ ๒ ประโยชน์ตอบแทนอื่น)

หมวดที่ ๔ การคัดเลือก (ส่วนที่ ๑ การสอบแข่งขัน/ส่วนที่ ๒ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ/ส่วนที่ ๓ การสอบคัดเลือก/ส่วนที่ ๔ การคัดเลือก)

หมวดที่ ๕ การบรรจุและแต่งตั้ง

หมวดที่ ๖ การย้าย

หมวดที่ ๗ การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

หมวดที่ ๘ การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (ส่วนที่ ๑ การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น/ส่วนที่ ๒ การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น)

หมวดที่ ๙ การเลื่อนระดับ

หมวดที่ ๑๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หมวดที่ ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน

หมวดที่ ๑๒ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ส่วนที่ ๑ การสั่งข้าราชการประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนที่ ๒ การสั่งข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ/ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการ/ส่วนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน/ส่วนที่ ๕ การลา/ส่วนที่ ๖ เบ็ดเตล็ด)

หมวดที่ ๑๓ การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง (ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติของลูกจ้าง/ส่วนที่ ๒ การกำหนดตำแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง/ ส่วนที่ ๓ วินัยและการรักษาวินัย/ส่วนที่ ๔ การออกจากราชการ/ส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์/ส่วนที่ ๖ การลา/ส่วนที่ ๗ การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง)

บทเฉพาะกาล