องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดฯ จัดโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง นายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน เป็นผู้บรรยาย

นายสุรเชษฯ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดฯ

๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีความถูกต้องต่อไป

๓.๓ เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง      

๓.๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความยอมรับและเชื่อมั่นระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง