องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ กล่าวว่า การจัด” โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในท้องถิ่น ภายหลังจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ๒.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถเข้าใช้งาน “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” ได้อย่างถูกต้อง ๓.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รับทราบแนวทางการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน ๔.มอบโทรศพท์มือถือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น  “สมาร์ท อสม.” จังหวัดอ่างทอง ให้แก่ อสม.ดีเด่น จำนวน ๑๒ เครื่อง ประธาน อสม. อำเภอ จำนวน ๗ เครื่อง และ อสม.จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒๑๐ เครื่อง