องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายพัฒนชัย สีนอเพีย ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังเขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี มีพรเจริญกิจ คลังจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าตามที่กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีโครงการก่อสร้างที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๒๐๔๐ ทางเข้าบึงสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ๑๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/dyqnaYQpowUp5pSz/?mibextid=WC7FNe