องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ปลูกจิตสำนึก ในการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีความสุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเชื่อมโยงกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบไปด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภริดา ภู่ศิริ รองหัวหน้าผู้ประสานงานกิจการงานศึกษาพระราชทานและโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กรมกิจการพิเศษและจิตอาสา 904 พระราชทาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 191 คน