องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสามโก้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง และ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตาม กรอบแผนงาน และนโยบายต่างๆ