องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน 2565 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อ “การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์(LINE)” โดยโครงการฯนี้ดำเนินการโดย กองการเจ้าหน้าที่ จัดขึ้นให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง