องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความรู้ ความเข้าใจ และปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ท่านวิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมชั้น๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง