องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหัวข้อ“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เตรียมพร้อมสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เตรียมพร้อมสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ พร้อมด้วยนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางสาวคอดียะฮ์ ทรงงาม ที่ปรึกษานายกฯ นายสุรเชษฐ โพธิ์ไพจิตร นายพูนพันธุ์ สว่างแสง นายสมยศ แจ่มกระจ่าง เลขานุการนายกฯ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ นายสุชิน อร่ามพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมให้การต้อนรับนางสาวบุญช่วย แสงตะวัน ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยกรมการปกครองวิทยากรผู้มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของหนังสือราชการหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณสำนวนและภาษาที่ใช้ในราชการที่ถูกต้อง รวมถึงฝึกปฏิบัติในเรื่องของเทคนิคการร่างหนังสือราชการให้แก่ข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานด้านงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการทั้งนี้ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มีการเน้นย้ำกับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้ดำเนินงานด้านธุรการด้วยความถูกต้อง และปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อลดข้อผิดพลาดในเรื่องของงานธุรการ และขอให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย อ่านและตรวจสอบตรวจดูหนังสือก่อนเสนอถึงผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง และเน้นย้ำในเรื่องของวิธีการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง ควรรัดกุม ชัดเจน เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อลดข้อผิดพลาดของหนังสืออีกด้วย เป็นการป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างองค์กร และเพื่อความคล่องตัวในการประสานงาน

อัลบั้มรูปภาพ : https://www.facebook.com/share/SMXpz3b633NFduQB/?

วิดิโอช่วงเช้า : https://www.facebook.com/share/v/3qn4XnoqwduN5Yo2/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอช่วงบ่าย : https://www.facebook.com/share/v/XLYSKvbh8T7ToGj1/?mibextid=WC7FNe