องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี ๒๕๖๗ อสม.อำเภอสามโก้และอำเภอแสวงหา

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารสำนักรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกอบจ.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอสามโก้และอำเภอแสวงหา และ นางพนตา ทองคำใส ปลัดอบจ.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง เขตอำเภอแสวงหา และ อำเภอสามโก้ คณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.อ่างทอง เข้าร่วมในโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายภราดร ปริศนานันทกุล และ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขอำเภอสามโก้ และ สาธารณสุขอำเภอแสวงหา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นที่ยังพบว่ามีการระบาดต่อเนื่องทุกปี
๒.เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีโอกาสเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
๓. เพื่อให้รับทราบแนวทางการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน
โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตอำเภอสามโก้และอำเภอแสวงหา จำนวน ๑,๐๙๙ คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ผลจากการมีส่วนร่วม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะโดยต้องการให้จัดโครงการนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในชุมชน หมู่บ้าน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง
อบจ.อ่างทอง ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณทุกๆปี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/Ye3eaBPxU9YhCNU5/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/i3A38cjfVfboG5bK/?mibextid=WC7FNe