องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการศูนย์ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง และคณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง มอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ และ ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทองจ.อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๕ ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายกอบต.อ่างแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ๑.เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริหารและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม๒. เพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้๓. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย อบจ.อ่างทองคาดหวังว่า หน่วยบริการได้พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านลดความแออัดในโรงพยาบาลและผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการยืมกายอุปกรณ์ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพหรือการบำบัดรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/EJ5T93ZzozDaj2pG/?mibextid=WC7FNe