องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการศูนย์ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง และคณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง มอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.อบทม และ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๗ ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอำเภอสามโก้, ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริหารและอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
๒. เพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพ ต่อเนื่องที่บ้านได้
๓. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

อบจ.อ่างทองคาดหวังว่า หน่วยบริการได้พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล และผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพหรือการบำบัดรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/XW5M64SMmpTQP7pr/?mibextid=WC7FNe