องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการสนทนาสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง เพื่อรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน ,แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศการทำงานที่ดี โดยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน และในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสนทนาสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ จังหวัดอ่างทอง