องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มมิติบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สามารถบริการประชาชนในทุกภาคส่วน และตอบสนองนโยบายของจังหวัด โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในโครงการฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ อปท. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดงานเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสัสดีจังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ ตลาด กรีน มาร์เก็ต บริเวณศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/5Dyz7M5dCLvLaL2E/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/DPBZzLsLAeTALi4P/?mibextid=WC7FNe