องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างส่วนราชการต่างๆ โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในโครงการฯ และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ อปท. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการฯ สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง