องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตาม QR-Code