องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพบประชาชน เพื่อปวงประชาทั่วหน้า…ชีวามีสุข”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค บริการน้ำดื่มสะอาดจากรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาและการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาการชำระภาษีบำรุงอบจ.อ่างทอง แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกอบจ.อ่างทอง นางสมพิศ นวมจิตร์ สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง เขตอำเภอไชโย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง ข้าราชการ พนักงานอบจ.อ่างทอง หน่วยงานราชการในจังหวัดอ่างทอง และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนโดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอไชโยและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน ๘๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะโดยต้องการให้ดำเนินการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ คนว่างงานให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ต้องการให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเวลากลางคืน ต้องการถนนที่ใช้สัญจรไปมามีคุณภาพ ขุดลอกคูคลองให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร

อบจ.อ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยจะนำเอาความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและงบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่