องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

“โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพบประชาชน เพื่อปวงประชาทั่วหน้า…ชีวามีสุข”ครั้งที่ ๒

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค บริการน้ำดื่มสะอาดจากรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาและการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาการชำระภาษีบำรุงอบจ.อ่างทอง แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกอบจ.อ่างทอง พร้อมด้วย นายมณเฑียร วิริยางกูร ประธานสภาอบจ.อ่างทอง คณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง ข้าราชการ พนักงานอบจ.อ่างทอง หน่วยงานราชการในจังหวัดอ่างทอง และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ วัดต้นทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน ๙๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะโดย ต้องการถนนที่ใช้สัญจรไปมามีคุณภาพ ขุดลอกคูคลองให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยจะนำเอาความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและงบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/DLfkRbA4HGhYNe9k/?mibextid=WC7FNe