องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการ ส.อบจ.อ่างทอง สัญจร ครั้งที่ ๒

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพบปะผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน เขตพื้นที่ อ.ป่าโมก
๒. จัดเวทีเสวนา
๓. จัดการแข่งขันฟุตบอล นัดกระซับมิตรระหว่างทีม VIP อบจ.อ่างทอง กับ ทีมผู้นำท้องถิ่นเขต อ.ป่าโมก
๔. ร่วมรับประทานอาหารเย็น

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอป่าโมก เข้าร่วมในโครงการ ส.อบจ.อ่างทอง สัญจร โดยมี ฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นเกียรติในการร่วมงานครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วัตถุประสงค์๑. เพื่อให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน๒. จัดเวทีเสวนาขึ้น เพื่อรับทราบความคิดเห็น, เรื่องราวร้องทุกข์, ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง๓. จัดแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อบจ.อ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอป่าโมก โดยจะนำเอาความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและภายใต้งบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/pBLa6NjCz1Jh47Gi/?mibextid=WC7FNe

อัลบั้มรูปภาพ : https://www.facebook.com/share/p/E9aH8TPUM3c6rRHC/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/FisHPr9Fg2QAXwhX/?mibextid=WC7FNe