องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการ ส.อบจ.อ่างทอง สัญจร

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
๑.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพบปะผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน เขตพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง
๒.จัดเวทีเสวนา
๓.จัดการแข่งขันฟุตบอล นัดกระซับมิตรระหว่างทีม VIP อบจ.อ่างทอง กับ ทีมผู้นำท้องถิ่น เขต อ.โพธิ์ทอง
๔.ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมในโครงการ ส.อบจ.อ่างทอง สัญจร
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดท่าตลาด ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
๒. จัดเวทีเสวนาขึ้น เพื่อรับทราบความคิดเห็น, เรื่องราวร้องทุกข์, ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๓. จัดแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
อบจ.อ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทองโดยจะนำเอาความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและภายใต้งบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

รูปภาพเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05sA3nnMjXVVoi6nCYz2pJwF3VNNrqcL2dBwvA2uYeDF5RJ5N86KL3ZSsjN1V3eYYl&id=100068308984993