องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยาบน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายเพิ่มวิทย์ หวังสะแล่ะห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอไชโย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม “โครงการ อบจ.พบประชาชน” โดยบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย , ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีน้ำมัน , ยาสูบ ,โรงแรม และรับลงทะเบียนคำร้องขอให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย / อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับผู้ป่วย ณ บริเวณวัดชัยสิทธาราม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง