องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการ อบจ. พม. ร่วมใจ สร้างผู้สูงวัยใจเกินร้อย

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในโครงการ อบจ. พม. ร่วมใจ สร้างผู้สูงวัยใจเกินร้อย โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้ง มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกอบจ.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระสุวรรณวชิราทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ให้การสนับสนุนของขวัญในการมอบให้ผู้สูงอายุในครั้งนี้ โดยมีผู้สูงอายุและครอบครัวเข้าร่วมจำนวน ๕๐๐ คน

จุดประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถีงคุณค่าความสำคัญและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
๒.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
๓.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในบทบาทผู้เชี่ยวชาญชีวิตโดยถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยแก่ลูกหลาน
๔.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในครอบครัว และในสังคม
๕.เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ผลจากการมีส่วนร่วมผู้สูงอายุและครอบครัวได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต้องการให้จัดโครงการเช่นนี้ทุกๆปี ผู้สูงอายุ และครอบครัวมีความอบอุ่นใจ (สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบโครงการ)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/AR8uqNfuV14PzqYk/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/z7BwoJLD2QPwbCYf/?mibextid=WC7FNe