องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบจ.ร่วมใจ ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรภายใน อบจ.อ่างทอง รู้คุณค่าในการใช้พลังงาน การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงการใช้พลังงานทดแทน สามารถนำไปขยายผลเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท แดดดีเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (บ้านแดดดี อ่างทอง) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง