องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนวัดศาลาดินเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดศาลาดิน จำนวน ๑๕ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง