องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางปรับปรุงแก้ไขผังเมือง ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ และประชุมหารือแนวทางการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีวาระเพื่อทราบดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับบริจาคสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพจากนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ 
๑.ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ถัง 
๒. กล่องใส่เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ กล่อง 
๓.เก้าอี้สุขาพลาสติก จำนวน ๑๐๐ ชุด 
    โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองทั้งสิ้น ๖๕ แห่ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ส่งหนังสือคำขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และจะมีการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยไ้ด้รับเกียรติจากฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับนายอำเภอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น ๒ )

รูปภาพเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025TTqn7GzEJNsxTZTqMGPkc7wzq7VjmALYAcy7LQS23bcvFbN6f1cueySL5frCi5cl&id=100068308984993

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/pEo7fDV9gDKT6EHy/?mibextid=WC7FNe