องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการ อบจ.ร่วมใจ ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ. ร่วมใจ ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรภายใน อบจ.อ่างทอง รู้คุณค่าในการใช้พลังงานนำไปขยายผลใช้ที่บ้านต่อไป เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำประปา การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงช่วยลดปัญหาที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อ่างทอง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดลงร้อยละ ๒๐ (เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานจากปีที่ผ่านมา) และบุคลากรภายใน อบจ.อ่างทองสามารถนำเอาความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและส่วนรวม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง(สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/SkAooUQmV81kewya/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/Cn4BwqCzz3m3vFMP/?