ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จุดประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาอบจ.อ่างทอง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/พ.ศ.๒๕๖๗) ของ อบจ.อ่างทอง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมจังหวัด ประะธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภา อบจ.อ่างทอง นายก อบต.ภายในจังหวัดอ่างทอง ปลัด อบต. ปลัดเทศบาล ประธานสภา อบต. ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน โดยในที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้
๑. พิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/พ.ศ.๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๓.๓) แผนงานการเกษตร ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๑ โครงการ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐ โครงการ รวมทั้งหมด ๒ ยุทธศาสตร์ ๒ แผนงาน ในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑๖ โครงการ

ผลจากการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการฯได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะโดยเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/พ.ศ.๒๕๖๗) นำเข้าบรรจุในแผนฯ เพื่อนำโครงการดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hTHBHU8Gax9by1dS6hUfiyzdDvBLSKy5bNCWDhQ9HvCBEXr1LDz49Gdzzn8aNDxUl&id=100068308984993&mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/ApwEwBXNx9t5wgxn/?mibextid=WC7FNe