องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

19 มกราคม 2023

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

21 ธันวาคม 2022

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

12 เมษายน 2022

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

12 กุมภาพันธ์ 2021

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

11 กุมภาพันธ์ 2021