องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

14 กุมภาพันธ์ 2024

คู่มือการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภททั่วไปและวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

12 กุมภาพันธ์ 2024

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ

16 มกราคม 2024

คู่มือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต

7 กันยายน 2023

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของ อบจ.อ่างทอง

23 ธันวาคม 2022

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย

23 ธันวาคม 2022

คู่มือการขอใช้รถส่วนกลาง

7 พฤษภาคม 2021

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย

9 เมษายน 2021

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

9 เมษายน 2021