องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

คู่มือสำหรับผู้รับบริการชำระภาษีน้ำมัน โรงแรม และยาสูบ

19 กุมภาพันธ์ 2024

การจัดเก็บเงินค่าบริการขอใช้หอประชุม อบจ.อ่างทอง

14 กุมภาพันธ์ 2024

การจัดเก็บเงินค่าบริการขอใช้อาคารสำนึกรักบ้านเกิด

14 กุมภาพันธ์ 2024

การขอใช้สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.

22 มิถุนายน 2023

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จปกติของลูกจ้างประจำ

22 มิถุนายน 2023