องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การจัดเก็บเงินค่าบริขอใช้สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

22 มิถุนายน 2023

การจัดเก็บเงินค่าบริการขอใช้อาคารสำนึกรักบ้านเกิด

22 มิถุนายน 2023

การจัดเก็บเงินค่าบริการขอใช้หอประชุม อบจ.อ่างทอง

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.

22 มิถุนายน 2023

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)

22 มิถุนายน 2023

การขอรับเงินบำเหน็จปกติของลูกจ้างประจำ

22 มิถุนายน 2023

การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม

22 มิถุนายน 2023