องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๐ ทางพระ-บ้านคลองคู อำเภอโพธิ์ทอง, อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กันยายน 2022

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๑ บ้านงิ้วราย-วัดคู อำเภอโพธิ์ทอง,อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กันยายน 2022

ประกาศประกวดราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน, อาคารสำนึกรักบ้านเกิดพร้อมห้องน้ำ และห้องน้ำด้านหลังสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กันยายน 2022

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 กันยายน 2022

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง ริมคลองชลประทาน คลอง ๑๒ ซ้าย ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง, ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กันยายน 2022

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.ม่วง ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กันยายน 2022

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.หมื่นเกลา – บ. ทุ่งน้อย ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กันยายน 2022

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางบ้านแจงแขวนหม้อ-ม่วงคัน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กันยายน 2022

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท. ๓๑๐๒ บ้านหนองยาง-บ้านยางกลาง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 กันยายน 2022

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร กระบอกสบไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กรกฎาคม 2022