องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบและภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง,บริเวณโดยรอบศูนย์เครื่องมือกล และพิพิธภัณฑ์คตำนานเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

30 สิงหาคม 2021

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

20 เมษายน 2021

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๘ วัดแสนสุข-สายทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง, ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

20 เมษายน 2021

ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

2 เมษายน 2021

ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๘ วัดแสนสุข-สายทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง, ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

2 เมษายน 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๒๙ บ้านอบทม-ห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๓๘ แสวงหา-ท่าช้าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทางไผ่วง-บ้านอ้อล้อม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๐๒ บ้านโพธิ์ศรี-บ้านตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๒๒ บ้านดอน-บ้านท้ายยาง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2021